page-banner
1997 ମସିହାରେ ଚାଇନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେସିନାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଉପକରଣ, ରାସାୟନିକ ଫାଇବର ସ୍ପିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା |

ଏକକ ସ୍କ୍ରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

 • Single-screw Extruder for UHMW-PE

  UHMW-PE ପାଇଁ ଏକକ-ସ୍କ୍ରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

  ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ଆମର ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଉଡର ସାମଗ୍ରୀର 1.5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମଲିକୁଲାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ଖରାପ ପ୍ରବାହ କ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ସହଜ ଅବନତି ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସ୍ଥିରକାରୀ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକୀକରଣ ହୋଇପାରେ |

 • HDPE High Efficiency Single Screw Extruder

  HDPE ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଏକକ ସ୍କ୍ରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

  ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଫିଡିଂ ବିଭାଗ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ଖୋଲା ସଂରଚନା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ପାଇବା ସହଜ | ଉନ୍ନତ BM ସ୍କ୍ରୁ ଗଠନ ସହିତ, ଏହା HDPE ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନରୁ ତରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ |

 • New type high efficient energy saving extruder

  ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ନୂତନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାରେଜ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଉଚ୍ଚ RPM ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ | ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତରଳ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ big ାରା ବଡ ବ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ରିପଲ୍ ମାର୍କକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ |

 • PP Non-woven Fabrics Extruder

  ପିପି ଅଣ ବୁଣା କପଡା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

  JWM ସିରିଜ୍ ଅଣ ବୁଣା କପଡା ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ପିପି ଅଣ ବୁଣା କପଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ | ସାଧାରଣତ it ଏହା କ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରେ |

 • Single Screw Extruder for Profile

  ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଏକକ ସ୍କ୍ରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |

  ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରର ଏହି ମଡେଲ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲର ଗଠନ ଏବଂ ଫର୍ମ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକୀକରଣ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ,
  ବ class ଦୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଂଶଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ କରିଛି | PVCPCABS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |